Informacja o rozpoczęciu kontroli na miejscu

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu  „MÓJ SZEF – TO JA” od września br. będą się odbywać kontrole na miejscu w celu potwierdzenia rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z § 7 Regulaminu oraz podpisanymi umowami:
  1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem – firmą Innovo Sp. z o.o.  i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków i uruchomienia procedury weksla in blanco.
  2. Przeprowadzone będą minimum 2 kontrole u każdego Uczestnika Projektu, w tym jedna przed złożeniem końcowego wniosku o płatność tj. w 12 miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej , w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres.
  3. Podczas kontroli nie będą weryfikowane dokumenty księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu. Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona.
  4. Kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.;
  5. Uczestnik projektu zostanie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie wizyty w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG).
  6. W sytuacji, gdy po pierwszej kontroli ocena Beneficjenta będzie negatywna zastosowany zostanie zwiększony monitoring prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku oceny negatywnej po drugiej kontroli (stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej), wsparcie finansowe podlega zwrotowi.