MÓJ SZEF – TO JA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Formy wsparcia

Wsparcie szkoleniowe dla uczestników

Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Wsparcie pomostowe finansowe

Do kogo projekt jest skierowany

Grupa docelowa to 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej ( tj. od dnia 30 urodzin ) w tym:

  • 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 18 osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych;
  • 2 osoby – rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną ( do 2h przeliczeniowych ) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa;
  • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego: w powiecie jasielskim, powiecie krośnieńskim lub miasto Krosno;

Nie zwlekaj
zapisz się już dziś!

Zapraszamy do udziału w projekcie