Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązujący od dnia 28.10.2020
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Załączniki do Formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
Oświadczenie dotyczące statusu na rynku pracy
Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia
Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na 1 osobę
Dokumenty rekrutacyjne – załączniki
Formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 2
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 3
Karta oceny doradcy zawodowego – załącznik nr 4
Karta zbiorczej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – załącznik nr 5
Oświadczenie Uczestnika Projektu RODO – załącznik nr 6
Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 7
Oświadczenie Uczestnika o statusie w chwili przystąpienia do projektu – załącznik nr 8
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 9
Umowa uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 10

Regulamin wsparcia z załącznikami

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości obowiązujący od dnia 10.12.2020 r.
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego – załącznik nr 1
Biznesplan – załącznik nr 2
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia – załącznik nr 3
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – załącznik nr 4
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 5
Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie wsparcia finansowego – załącznik nr 6
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – załącznik nr 7
Karty oceny merytorycznej biznesplanu – załącznik nr 8
Odwołanie od oceny biznesplanu – załącznik nr 9
Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej – załącznik nr 10
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – załącznik nr 11

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej – Zestawienie towarów i usług
Oświadczenie deklaracja pochodzenia
Oświadczenie o dokonaniu zakupów inwestycyjnych zgodnie z HRF
Oświadczenie o niekupowaniu od członków rodziny
Oświadczenie dotyczące właściwości zakupionego używanego środka trwałego/wyposażenia

Rozliczenie wsparcia pomostowego

Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Zmiany wydatków określonych w Biznesplanie

Wniosek o zmianę biznesplanu
Wniosek informujący o zmianie do 10% wartości wydatków w biznesplanie
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia