O projekcie

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Mój szef – to ja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Beneficjent: „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 13

Okres realizacji projektu: 01.05.2020r – 31.01.2022 r

Wartość projektu ogółem wynosi:         4 503 193,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 4 358 708,35 zł

Adres biura projektu: 38-200 Jasło ul. 3 Maja 13

 Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa to 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  w wieku 30 lat i więcej ( tj. od dnia 30 urodzin )

w tym:

  • 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 18 osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
  • 2 osoby – rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną ( do 2h przeliczeniowych ) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa
  • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego:  w  powiecie jasielskim, powiecie krośnieńskim lub miasto Krosno;

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia poprzez doprowadzenie do powstania min. 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.
Cel osiągnięty zostanie do 31.01.2022 r.

Planowane formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowe dla 80 Uczestników Projektu – szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorczości”,  którego celem jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia będą realizowane w grupach 10 osobowych w wymiarze 40 godzin/grupa . Szkolenia będą prowadzić do nabycia kompetencji. Szkolenia zawierać będą miedzy innymi zagadnienia administracyjne i prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczące marketingu i promocji przedsiębiorstwa , sporządzanie biznes planu, zarzadzanie itp.
  • wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł – na podstawie zawartej umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, kontrola u każdego Uczestnika polegać będzie na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
  • wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości    2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe . Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis.