Zmiany wydatków określonych w Biznesplanie

Zgodnie z umową zmiana wydatków w Biznesplanie jest możliwa w dwóch przypadkach:
 
PRZYPADEK 1:
Umowa § 6 ZMIANA DO 10% WARTOŚCI WYDATKU:
„4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta „Szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym” dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmian.”
 
Informujemy, że dokonanie powyższych zmian wymaga jedynie ich zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia – wzór WNIOSKU INFORMACYJNEGO znajduje się poniżej. Do wniosku należy dołączyć aktualny Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
PRZYPADEK 2:
Umowa § 6 ZMIANA WYDATKÓW W BIZNESPLANIE W ZAKRESIE TOWARÓW I USŁUG
„6. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.”
 
Informujemy, że dokonanie powyższych zmian wymaga ich zgłoszenia przed dokonaniem zakupów i należy brać pod uwagę, że Beneficjent może nie wyrazić zgody na ich zmianę. Przypominamy, że dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zostało przyznane na podstawie złożonego Wniosku oraz ściśle określone w Biznesplanie. Wszystkie zapisy zawarte w Biznesplanie podlegały ocenie Komisji Oceny Wniosków (w tym te dotyczące racjonalności i konieczności ponoszenia wydatków) i to na jej podstawie wniosek został wybrany do dofinansowania. Tym samym nie jest możliwe wyrażenie zgody na zmianę, która mogłaby spowodować iż wniosek nie zostałby oceniony pozytywnie przez KOW tj. np. wydatek nie jest racjonalny lub nie jest konieczny do poniesienia w celu rozpoczęcia planowanej działalności itp. 
Do wniosku o zmianę należy dołączyć aktualny Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.