Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Informujemy, że do oceny merytorycznej zakwalifikowano 40 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. W pierwszym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Mój szef to ja” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziano przyznanie 35 dotacji.  Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do dofinasowania przez Komisję Oceny Wniosków. Lista zamieszczona została poniżej.
Wnioski, które nie mieszczą się w limicie środków stanowią listę rezerwową. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”
Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.