Rozliczenie otrzymanego wsparcia pomostowego

Informujemy, iż  wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego należy wykazywać w zestawieniu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, które powinno być składane do Biura Projektu kwartalnie ( co 3 miesiące).
Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 800,00 zł netto (3 x 2 600,00 zł).
 
Wydatki powinny być dokonywane co do zasady przelewem. Płatności gotówkowe są dopuszczalne w przypadku niewielkich kwot i powinny zdarzać się incydentalnie. W przypadku ponoszenie wydatków gotówkowych na dokumencie rozliczającym (faktura/rachunek) powinna znajdować się informacja: zapłacono gotówką.