Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (II tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników II tury naboru. Informujemy, że został złożony jeden wniosek o ponowne rozpatrzenie zgodnie z „Regulaminem ” który został pozytywnie rozpatrzony i poddany powtórnej ocenie a następnie trafił na listę rankingową (wg. przyznanych punktów w wyniku oceny powtórnej).
Ostatecznie do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały umieszczone na LIŚCIE PODSTAWOWEJ. 4 wnioski z najmniejszą liczbą punktów (ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania), które z uwagi na brak środków nie mogą zostać dofinansowane zostały umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”.