Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (I tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników I tury naboru. Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o ponowne rozpatrzenie zgodnie z „Regulaminem „zostały pozytywnie rozpatrzone i poddane powtórnej ocenie a następnie trafiły na listę rankingową (wg. przyznanych punktów w wyniku oceny powtórnej). 
Ostatecznie do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały umieszczone na LIŚCIE PODSTAWOWEJ.  5 wniosków z najmniejszą liczbą punktów (ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania), które z uwagi na brak środków nie mogą zostać dofinansowane zostały umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”.