Informacja o naborze wniosków w ramach projektu „MÓJ SZEF TO JA”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem
w projekcie „MÓJ SZEF TO JA” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia ,

2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński lub powiat jasielski

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca  (uboga pracująca , zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:

1) osoba w wieku od 50 roku życia ;

2) osoba długotrwale bezrobotna ;

3) osoba niepełnosprawna ;

4) osoba o niskich kwalifikacjach ;

5) kobiety;

6) bezrobotny / bierny zawodowo rodzic / opiekun prawny posiadający, co najmniej

3 dzieci w wieku do 18 roku życia;

7) rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa ;

 

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w terminie od dnia 17.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. i będzie trwał 10 dni roboczych.

 

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać:

w Biurze Projektu: INNOVO Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło

lub punkcie rekrutacyjnym w Krośnie: ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno.

a także przesłać pocztą/kurierem lub elektronicznie (z podpisem elektronicznym).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które można pobrać w zakładce Dokumenty na stronie projektu: www.mojszeftoja.innovo.edu.pl

Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają wyłącznie pracownicy Biura Projektu: INNOVO Sp. z o.o.

z siedziba: ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło

Tel./Fax +48 13 440 50 80

e-mail: innovo@interia.pl

UWAGA !

Przypominamy o zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami projektowymi zwłaszcza z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zamieszczonym z zakładce Dokumenty.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność posiadania poręczyciela na etapie podpisywania umów o wsparcie finansowe.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.