Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy dostarczyć nie później niż do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów/ek rekomendowanych do udziału w projekcie, a więc najpóźniej do dnia 13.08.2020 r.
Wykaz dokumentów do złożenia:
a. Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu oraz
b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu
c. Oświadczenie o statusie w chwili przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Regulaminu
d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do do niniejszego Regulaminu
e. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji udziału w projekcie.