Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy dostarczyć nie później niż do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów/ek rekomendowanych do udziału w projekcie, a więc najpóźniej do dnia 6.11.2020  r. (piątek)
Wykaz dokumentów do złożenia:
a. Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Rekrutacji;
b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu Rekrutacji;
c. Oświadczenie o statusie w chwili przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu Rekrutacji;
d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu Rekrutacji;
e. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
f. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (dotyczy wyłącznie osób pracujących) – wydane przez pracodawcę/zleceniodawcę zawierające, co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu brutto/netto z ostatniego miesiąca (dotyczy miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie).