Formy wsparcia

Planowane formy wsparcia:
• wsparcie szkoleniowe dla 80 Uczestników Projektu – szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorczości”, którego celem jest zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia będą realizowane w grupach 10 osobowych w wymiarze 40 godzin/grupa . Szkolenia będą prowadzić do nabycia kompetencji. Szkolenia zawierać będą miedzy innymi zagadnienia administracyjne i prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczące marketingu i promocji przedsiębiorstwa , sporządzanie biznes planu, zarzadzanie itp.
• wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 Uczestników Projektu w kwocie 23 050,00 zł – na podstawie zawartej umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej zostanie udzielone wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oznaczonym we wpisie do CEIDG lub KRS i po podpisaniu umowy. Obowiązek faktycznego prowadzenia działalności przez wymagany okres 12 miesięcy, kontrola u każdego Uczestnika polegać będzie na sprawdzeniu m.in. czy jest prowadzona księgowość działalności, dokonywane są rozliczenia z ZUS i US. Wsparcie udzielane jest jako pomoc de minimis.
• wsparcie pomostowe finansowe dla 70 Uczestników Projektu w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy – wypłata dokonywana na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego przez 12 miesięcy (wniosek o wsparcie pomostowe składany razem z wnioskiem o przyznanie wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Wypłata wsparcia pomostowego w formie finansowej na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków w kwocie netto (bez podatku VAT). W ramach wsparcia pomostowego nie mogą być finansowane wydatki, na które została przyznana bezzwrotna dotacja. Rozliczanie otrzymanego wsparcia na podstawie zestawień poniesionych wydatków sporządzonych w oparciu o dokumenty księgowe . Wsparcie udzielane jako pomoc de minimis.