Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia / szkoleń „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa III i Grupa IV / Uczestniczki/Uczestnicy zakwalifikowani w II turze naboru.

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” rozpoczną się dla grupy III i IV od 7 grudnia br.

Szkolenia w związku z trwającą pandemią odbywać się będą w formie zdalnej, o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Uczestnicy/ki projektu którzy nie będą mieli możliwości brać udziału w szkoleniach zdalnych z użyciem komputera domowego będą mieli udostępnione sale szkoleniowe z komputerem oraz dostępem do Internetu oraz niezbędnym wsparciem technicznym.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy III i IV (II tura)

 


Informacja o zmianie terminu szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” zaplanowane na dzień 27 listopada 2020 r. (piątek) zostaje przeniesione na 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) dla obu grup. Godziny szkoleń oraz miejsce pozostają bez zmian. Aktualne harmonogramy wsparcia/ szkoleń w załączeniu.


Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Informujemy, że do oceny merytorycznej zakwalifikowano 40 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. W pierwszym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Mój szef to ja” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziano przyznanie 35 dotacji.  Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do dofinasowania przez Komisję Oceny Wniosków. Lista zamieszczona została poniżej.
Wnioski, które nie mieszczą się w limicie środków stanowią listę rezerwową. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”
Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.

Harmonogram wsparcia

HARMONOGRAM WSPARCIA / SZKOLEŃ „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa I i Grupa II / Uczestniczki/Uczestnicy zakwalifikowani w II turze naboru.

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” rozpoczną się 17 listopada br.

Szkolenia dla uczestników zakwalifikowanych w ramach drugiego naboru będą się odbywać w 4 grupach (po 10 osób każda) a szkolenie będzie trwać 5 dni. Grupa I i Grupa II rozpocznie szkolenia już od 17 listopada o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy I i II (II tura)


Informacja o wydłużeniu terminu dostarczenia dokumentów

Informujemy, że termin na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych w projekcie został wydłużony do dnia 13.11.2020 r. z uwagi na obecna sytuację spowodowaną pandemią covid-19.
Przypominamy, że nie ma konieczności osobistego dostarczenia dokumentów, można je także złożyć:
przez osobę trzecią w Biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00
przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu: INNOVO Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło
przesłać elektronicznie na adres e-mail: innovo@interia.pl dokumenty w wersji elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy dostarczyć nie później niż do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów/ek rekomendowanych do udziału w projekcie, a więc najpóźniej do dnia 6.11.2020  r. (piątek)
Wykaz dokumentów do złożenia:
a. Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Rekrutacji;
b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu Rekrutacji;
c. Oświadczenie o statusie w chwili przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu Rekrutacji;
d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Regulaminu Rekrutacji;
e. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
f. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (dotyczy wyłącznie osób pracujących) – wydane przez pracodawcę/zleceniodawcę zawierające, co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu brutto/netto z ostatniego miesiąca (dotyczy miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie).

Zmiana Regulaminu Rekrutacji od dnia 28.10.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 28.10.2020 uległy zmianie zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Zmiany te są spowodowane koniecznością uszczegółowienia zapisów Regulaminu a także ich dostosowania do zmian powstałych w wyniku panującej w kraju pandemii COVID-19. Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w zakładce DOKUMENTY.