Informacja o rozpoczęciu kontroli na miejscu

Zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu  „MÓJ SZEF – TO JA” od września br. będą się odbywać kontrole na miejscu w celu potwierdzenia rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z § 7 Regulaminu oraz podpisanymi umowami:
  1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem – firmą Innovo Sp. z o.o.  i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków i uruchomienia procedury weksla in blanco.
  2. Przeprowadzone będą minimum 2 kontrole u każdego Uczestnika Projektu, w tym jedna przed złożeniem końcowego wniosku o płatność tj. w 12 miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej , w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres.
  3. Podczas kontroli nie będą weryfikowane dokumenty księgowe oraz zgodność wysokości poniesionych wydatków z szacunkowym budżetem z biznesplanu. Przedmiotem kontroli jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona.
  4. Kontrola odbywa się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (w zależności od charakteru prowadzonej działalności). Sprawdzeniu podlega np. czy jest prowadzona księgowość przedsięwzięcia (np. księga przychodów i rozchodów), czy są odprowadzane składki do ZUS, czy są dokonywane rozliczenia z US, czy są zawierane umowy z klientami, czy wyciągi bankowe potwierdzają dokonywanie sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, czy jest prowadzona strona internetowa działalności gospodarczej, itp.;
  5. Uczestnik projektu zostanie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie wizyty w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG).
  6. W sytuacji, gdy po pierwszej kontroli ocena Beneficjenta będzie negatywna zastosowany zostanie zwiększony monitoring prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku oceny negatywnej po drugiej kontroli (stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej), wsparcie finansowe podlega zwrotowi.

Rozliczenie wsparcia pomostowego – Aktualizacja

W związku z informacją WUP w Rzeszowie dotyczącą możliwości wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania w projektach EFS oraz w krajowych instrumentach wsparcia (Tarczy Antykryzysowej), w związku z dostępnym wsparciem dotyczącym ograniczania skutków pandemii COVID-19 w załączeniu znajdują się aktualne dokumenty i formularze niezbędne do rozliczenia wsparcia pomostowego.


Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (II tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników II tury naboru. Informujemy, że został złożony jeden wniosek o ponowne rozpatrzenie zgodnie z „Regulaminem ” który został pozytywnie rozpatrzony i poddany powtórnej ocenie a następnie trafił na listę rankingową (wg. przyznanych punktów w wyniku oceny powtórnej).
Ostatecznie do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały umieszczone na LIŚCIE PODSTAWOWEJ. 4 wnioski z najmniejszą liczbą punktów (ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania), które z uwagi na brak środków nie mogą zostać dofinansowane zostały umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”.


Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania (II tura)

Informujemy, że do oceny merytorycznej zakwalifikowano 39 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami. W drugim naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Mój szef to ja” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziano przyznanie 35 dotacji.  Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków. Lista zamieszczona została poniżej.
Wnioski, które nie mieszczą się w limicie środków stanowią listę rezerwową. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”
 
Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.
 


Zmiany wydatków określonych w Biznesplanie

Zgodnie z umową zmiana wydatków w Biznesplanie jest możliwa w dwóch przypadkach:
 
PRZYPADEK 1:
Umowa § 6 ZMIANA DO 10% WARTOŚCI WYDATKU:
„4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta „Szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym” dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmian.”
 
Informujemy, że dokonanie powyższych zmian wymaga jedynie ich zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia – wzór WNIOSKU INFORMACYJNEGO znajduje się poniżej. Do wniosku należy dołączyć aktualny Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
PRZYPADEK 2:
Umowa § 6 ZMIANA WYDATKÓW W BIZNESPLANIE W ZAKRESIE TOWARÓW I USŁUG
„6. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku Uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.”
 
Informujemy, że dokonanie powyższych zmian wymaga ich zgłoszenia przed dokonaniem zakupów i należy brać pod uwagę, że Beneficjent może nie wyrazić zgody na ich zmianę. Przypominamy, że dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zostało przyznane na podstawie złożonego Wniosku oraz ściśle określone w Biznesplanie. Wszystkie zapisy zawarte w Biznesplanie podlegały ocenie Komisji Oceny Wniosków (w tym te dotyczące racjonalności i konieczności ponoszenia wydatków) i to na jej podstawie wniosek został wybrany do dofinansowania. Tym samym nie jest możliwe wyrażenie zgody na zmianę, która mogłaby spowodować iż wniosek nie zostałby oceniony pozytywnie przez KOW tj. np. wydatek nie jest racjonalny lub nie jest konieczny do poniesienia w celu rozpoczęcia planowanej działalności itp. 
Do wniosku o zmianę należy dołączyć aktualny Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 


Rozliczenie otrzymanego wsparcia pomostowego

Informujemy, iż  wydatki poniesione w ramach wsparcia pomostowego należy wykazywać w zestawieniu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności, które powinno być składane do Biura Projektu kwartalnie ( co 3 miesiące).
Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych powinna wynosić co najmniej 7 800,00 zł netto (3 x 2 600,00 zł).
 
Wydatki powinny być dokonywane co do zasady przelewem. Płatności gotówkowe są dopuszczalne w przypadku niewielkich kwot i powinny zdarzać się incydentalnie. W przypadku ponoszenie wydatków gotówkowych na dokumencie rozliczającym (faktura/rachunek) powinna znajdować się informacja: zapłacono gotówką. 
 


Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z biznesplanem i postanowieniami zawartej Umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawimy wzory dokumentów niezbędnych do złożenia w Biurze Projektu w celu rozliczenia dotacji inwestycyjnej:


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników II tury rekrutacji.

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z II tury rekrutacji, którzy ukończyli szkolenia odbędzie się w dniach od 15.12.2020 r. do 30.12.2020 r. (10 dni roboczych, bez uwzględnienia dnia 24.12.2020 <wigilia> ponieważ Biuro projektu może być czynne w ograniczonym zakresie lub całkowicie nieczynne).
 
Wnioski można składać w Biurze Projektu INNOVO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 13, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można z zakładki Dokumenty


Zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości od dnia 10.12.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 10.12.2020 uległ zmianie zapis Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dotyczący terminu rejestracji działalności gospodarczej. 
Obecnie zapis § 2 FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO pkt. 3. Warunkiem uzyskania wsparcia jest: ppkt 6. brzmi:
„zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem „Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej” i „Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego”” z zastrzeżeniem, że Uczestnik/ka projektu nie może zarejestrować działalności gospodarczej przed dniem złożenia biznesplanu. Rejestracja działalności powinna nastąpić po ostatecznym wyborze wniosku o przyznanie wsparcia finansowego do dofinansowania w ramach projektu.
 
Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w zakładce DOKUMENTY.


Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (I tura naboru)

Przedstawiamy ostateczne wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników I tury naboru. Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o ponowne rozpatrzenie zgodnie z „Regulaminem „zostały pozytywnie rozpatrzone i poddane powtórnej ocenie a następnie trafiły na listę rankingową (wg. przyznanych punktów w wyniku oceny powtórnej). 
Ostatecznie do dofinansowania zostało rekomendowanych 35 najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które zostały umieszczone na LIŚCIE PODSTAWOWEJ.  5 wniosków z najmniejszą liczbą punktów (ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania), które z uwagi na brak środków nie mogą zostać dofinansowane zostały umieszczone na LIŚCIE REZERWOWEJ. Zgodnie z Regulaminem „W przypadku powstania oszczędności w projekcie (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) lub rezygnacji z podpisania umowy dotację uzyskuje kolejna osoba z listy rezerwowej”.