Wydłużenie II etapu rekrutacji – ocena doradcy zawodowego

Informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji §6 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – II etap rekrutacji – DORADCA ZAWODOWY na podstawie pkt. 6. został wydłużony o dodatkowe 5 dni roboczych, a jego zakończenie planowane jest na dzień 28.10.2020 r.
Zmiana ta jest spowodowana dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną.


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników I tury rekrutacji.

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplanem) dla uczestników projektu z I tury rekrutacji, którzy ukończyli szkolenia  odbędzie się w dniach od 23.09.2020 r. do 6.10.2020 r. (10 dni roboczych).
Wnioski można składać w Biurze Projektu INNOVO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 13, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu zarówno w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów jak i wniosków złożonych za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski składane są w dwóch egzemplarzach, w kopertach oznaczonych nazwą Uczestnika projektu i dokładnymi danymi teleadresowymi.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który wraz z załącznikami oraz wzorami dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu: www.mojszeftoja.innovo.edu.pl  zakładka Dokumenty

HARMONOGRAM WSPARCIA / SZKOLEŃ „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa III i Grupa IV

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” dla Grupy III i IV o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.

Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy III i IV:


HARMONOGRAM WSPARCIA / SZKOLEŃ „ ABC Przedsiębiorczości” / Grupa I i Grupa II

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia „ABC przedsiębiorczości” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes planów ramach projektu „Mój szef – to ja” rozpoczną się 4 września br.

Szkolenia dla uczestników zakwalifikowanych w ramach pierwszego naboru będą się odbywać w 4 grupach (po 10 osób każda) a szkolenie będzie trwać 5 dni. Grupa I i Grupa II rozpocznie szkolenia już od 4 września o szczegółach oraz przynależności do grup zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Przypominamy, iż uczestnictwo w powyższym szkoleniu jest obowiązkowe, aby móc ubiegać się o przewidziane w projekcie wsparcie finansowe (dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe) na założenie działalności gospodarczej.
Poniżej Harmonogramy szkoleń dla Grupy I i II:


Informacja o drugim naborze wniosków w ramach projektu „Mój Szef – To Ja”

Drugi nabór wniosków (formularzy rekrutacyjnych) do udziału w projekcie odbędzie się w terminie
od dnia 3.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. i będzie trwał 10 dni roboczych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia ,

2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński lub powiat jasielski

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca (uboga pracująca , zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

Czytaj więcej „Informacja o drugim naborze wniosków w ramach projektu „Mój Szef – To Ja””


Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Przypominamy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy dostarczyć nie później niż do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów/ek rekomendowanych do udziału w projekcie, a więc najpóźniej do dnia 13.08.2020 r.
Wykaz dokumentów do złożenia:
a. Oświadczenie RODO Uczestnika Projektu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Regulaminu oraz
b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu
c. Oświadczenie o statusie w chwili przystąpienia do projektu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Regulaminu
d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do do niniejszego Regulaminu
e. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej za okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania Deklaracji udziału w projekcie.